شنا سايي يو پي اسConversion Double

شنا سايي يو پي اسConversion Double
به این پست رای دهید

شنا سايي يو پي اسConversion Double

در پي تصويب استاندارد ملي يو پي اس ايران پرسشهاي در زمينه شناسايي گونه هاي مختلف آن، نظر فني انجمن صنفي سازندگان يو پي اس ايران درباره چگونگي بازشناسي يو پي اس (conversion double (online كه به تصويب رسيده است به آگاهي ميرسد. استاندارد ملي ايران ۳-۷۰۲۷ ISIRI منطبق بر ۳-۶۲۰۴۰-IEC سه دسته بندي كلي يو پي اس با دو مرحله تبديل ( DOUBLE CONVERSIONيا ONLINE ، (يو پي اس با اثر متقابل روي خط (Intvactive-Line (و يو پي اس با اينورتر غير فعال آماده به كار ( standby يا offline (را معرفي نموده است " به بند ۲۰-۲۰-۳۰ تا ۱۶-۲-۳ مراجعه كنيد" و دردامه در (پيوست ب) برخي چيدمان معمول مورد استفاده و عملكرد هر يك از آنها را بعنوان مثال تشريح نموده و تصريح كرده است كه ساير ساختار هايي يو پي اس نيز در يكي از سه دسته فوق جاي مي گيرند. نظر به وجود يو پي اس هاي conversion double با چيدمان ظاهراً متفاوت با مثال (پيوست ب) و نيز وجود يو پي اس هاي غير double conversion با چيدمان ظاهراً يكسان با آن كميته فني انجمن يو پي اس ايران براي جلو گيري از اشتباه تعاريف زير را انجام ميدهد و در ادامه جهت روشن شدن در ادامه جهت روشن شدن بيشتر مطلب آزموني را رائه مي كند كه خريدار بتواند online بودن يك يو پي اس را تشخيص دهد . تعريف ۱ (در يك يو پي اس چنانچه بيشنه گستره ولتاژ خروجي (voltage output of rate maximum ( كمتر از گستره ولتاژ ورودي of rate (voltage input (گردد و اين يو پي اس همچنان در حالت عادي قرار داشته باشد خروجي آن مستقل از ولتاژ تغذيه ( برق شهر) است. تعريف ۲(در يك يو پي اس چنانچه بيشينه گستره تغيير فركانس خروجي (frequency output of change of rate maximum (مندرج در برگه فني داده " به بند -۹ رجوع شود "، كمتر از گستره تغيير فركانس ورودي (Frequency input of change of rate ( گردد و اين يو پي اس همچنان در حالت عادي عملكرد قرار داشته باشد خروجي آن مستقل از تغيير فركانس است. تعريف ۳ (شرط لازم و كافي براي conversion double يا online بودن يك يو پي اس استقلال خروجي از آن ولتاژ برق شهر و تغيير فركانس است .به VFIاز جدول ت-۱ مراجعه فرمائيد.

آزمون VFI براي اطمينان از conversion double بودن يك ups

براي اطمينان از استقلال خروجي يك ups از ولتاژ و تغيير فركانس ورودي ، لازم است ups به مدار شكل ۱ اين آزمون متصل گردد.چنانچه سه فاز باشد لازم سه مدار مشابه موازي با كليد هاي مجزاي غير همزمان استفاده شوند. يو پي اس بايد در طي آزمون در حالت عادي عملكرد قرارداشته باشد ودر خلال آن ، ازاين حالت خارج نشود . بسته به يو پي اس و جهت اطمينان از عدم خروج دستگاه از حالت عادي عملكرد مي توان از تمهيداتي مانند قرار دادن آمپر متر dc در مسير يا ادامه كليد زني جهت اطمينان از عدم تخليه تدريجي استفاده كرد. مقادير تعريف شده براي ولتاژ نامي ۲۲۰ ولت وفركانس ۵۰ هرتز محاسبه شده اند . فرض براين است كه يو پي اس قادر به پذيرش حداقل ۱HZ بعنوان رواداري فركانس ورودي و حداقل ۱۰ %بعنوان رواداري ولتاژ است . براي افزايش وقت آزمون لازم است توان ورودي يو پي اس تقريباً ثابت بماند . بنابراين بهتر است باتريها به اندازه كافي شارژ شده باشند و تنظيم تقريبي توان ورودي از طريق تنظيم توان بار انجام شود .

شرح علائم تعاريف و محدوده آنها

Pupsتوان ورودي يوپي اس مورد آزمون بر حسب وات حين آزمون ، باتو جه به وجود برخي محدويت ها بهتر است از بارهاي نزديك به بار Pups نامي در اين آزمون استفاده گردد. R1 :مقاومت حقيقي سلف برحسب اهم با رواداري ۵۰درصد Pups/200=R1 L1 :ظرفيت سلف برحسب هانري يا رواداري ۱۰در صد Pups/1E=L1 C1 :ظرفيت حازن برحسب فاراد با رواداري ۱۰در صد ۹⎯۱۰*-۵۰*Pups=C1 VM :ورودي متفاوت با ولتاژ ۲۱۰تا ۲۲۵ ولت فركانس ۹/۴۹تا ۱/۵۰۲ هرتز S1 :كليد اتوماتيك يا دستي براي قطع وصل مداوم هر ثانيه چند با در خلال آزمون شكل ۱

یو پی اس
یو پی اس

شرح آزمون

در حاليكه UPS مشخص شده در شكل ۱ ،در حالت عملكرد قراردارد و باتريهاي آن شارژ شده اند كليد S1 توسط يك مولد پالس يا حتي توسط دست يه سرعت قطع ووصل ميشود . تغييرات دو سر loud توسط يك اسيلوسكوپ حافظه دار ثبت مي گردد اگر اسيلوسكوپ داراي دوكانال مجزا باشد كه بتوان همزمان ورودي و خروجي يو پي اس را ثبت كرد، نتايج دقيقتر قابل بررسي خواهند بود. چنانچه طول صفحه كل نمايش ۱/۰ ثانيه و ارتفاع آن نسبت به خط صفر ۴۰۰ ولت باشد در يك ups)vfi (online تغييرات ورودي كاملاً محسوس است. كه چيزي بعنوان تغييرات خروجي رويت نمي گردد" چه از نظر ولتاژ و چه فركانس . يادآوري۱ :در يك يو پي اس online معمولاً بدليل انجام عمليات سينك تغييرات صورت مي پذيرد كه نبايد با تغييرات مورد نظر اشتباه شود.چنانچه اين تغييرات براي انجام (sec/1HZ (باشد اگر اختلاف پهناي دو سيكل متوالي بيش از ۸ ميكرو ثانيه باشد اين يو پي اس نيست . ياد آوري۲ :دراين آزمون بايد دقت شود كه حتماً گستره تغيير فركانس خروجي يو پي اس از گستره تغيير فركانس ورودي به مراتب كمتر باشد.